Spoken word

Det er muleg å framføre poesi på mange ulike måtar. Over er eit døme der både kroppsspråk, tempo og tonefall er svært viktige ingredienser. Andre måtar å lese opp kan vere meir monoton, kanskje for å ikkje legge for mykje tolking inn i sjølve presentasjonen. Atter andre lagar det meir til ein lydleg heilhet, der det å forstå kvart ord ikkje er så viktig. T.d. i The Use av Chris Mann. 

Språket er eit materiale som vi brukar i så mange forskjellige medium. Det å fortelje og bruke lyd til å formidle språk er like gammalt som menneska har eksistert. Rim og regler er gode metoder for å klare å hugse historier over fleire generasjonar, noko som var naudsynt når det ikkje var muleg å skrive dei ned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *